ข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล

วิธีการจัดส่งข้อมูลให้กับ สกส.
          ร.พ. ต้องนำรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดดังที่แจ้งไว้ข้างต้น จัดทำให้อยู่ในรูปแบบ text file โดยตั้งชื่อเป็น
BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT แล้วทำการ zip file ดังกล่าว ตั้งชื่อ zip file ตามที่กำหนดในเอกสาร
ว่าด้วยข้อกำหนดในการตั้งชื่อ file ส่งสกส.
 
รูปแบบการจัดทำข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โครงการโรคเรื้อรัง ที่ส่ง สกส. (textfile)