บริการนี้สำหรับสถานพยาบาลเพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคมไปยังสกส.
                

     

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 22:01 น.

ระบบรับส่งธุรกรรมผู้ป่วยนอกประกันสังคม Version ใหม่