บริการนี้สำหรับสถานพยาบาลเพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคมไปยังสกส.
                

     

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 08:00 น.

ระบบรับส่งธุรกรรมผู้ป่วยนอกประกันสังคม Version ใหม่